Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt sinds 1 oktober 2013 22 procent (daarvoor 21 procent). De in Italië betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximum maten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Voor vervoer in Italië gelden vastgestelde tarieven voorgeschreven voor transporten over een afstand van meer dan 50 kilometer of bij een hoeveelheid van meer dan vijf ton. (Wet 298/1974 van 6 juni 1974 en Verordening DPR 56/1978; voor het eerst vastgesteld in Ministerieel Besluit van 18 november 1982). Het zijn margetarieven met een boven- en benedengrens, waarbinnen de partijen een prijs kunnen overeenkomen. De tarieven worden regelmatig aangepast. Vervoerovereenkomst: door partijen vrij op te stellen. Op de kopie van het contract dient het nummer van de communautaire vergunning te zijn genoteerd.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Italië 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een
internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Italië werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Italië binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoersdocumenten
Transportdocument Documento di trasporto verplicht (vastgelegd in Verordening DPR 472 van
14 augustus 1996). Dit (fiscale) document moet vóór aanvang van het transport door de afzender zorgvuldig worden ingevuld. De chauffeur draagt zorg voor de juiste invulling van datum, tijd en plaats van vertrek en aankomst. Na lossing dient het document door de chauffeur te worden ondertekend. De documenten dienen in Italië door de fiscaal vertegenwoordiger van de vervoerder gedurende twee jaar te worden bewaard.
Voor alle transporten waarop tariefbepalingen van toepassing zijn is een vrachtbrief (lettera di
vettura) verplicht, alsmede een verslagenboekje (giornale di bordo), ingevolge art. 56 van Wet
298/74, Verordening DPR 56/78 en Ministerieel Besluit van 22 december 1982. Vrachtbrieven
en verslagenboekjes zijn verkrijgbaar in kantoorboekhandels en winkels gespecialiseerd in
handelsdocumenten in Italië.

Vervoer van bepaalde goederen
Er gelden geen afwijkende voorschriften dan die van toepassing zijn op internationaal verkeer.

Verzekering
Bij cabotagevervoer kunnen afwijkende verzekeringsvoorwaarden gelden.